Köp och prenumerationsvillkor

Out of Time Magazine äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, genom att informera kunden inom skälig tid innan ändringarna träder i kraft. Om kunden inte accepterar nya villkor eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till det datum då ändringen träder i kraft. Uppsägning kan ske via vår kundtjänst.

Eventuella villkorsändringar meddelas till kund per mail till den registrerade mailadress som angavs vid tecknande av prenumeration.​

Villkor för prenumeration av magasin

Tidsbestämd prenumeration

Vid prenumeration på Out of Time Magazine levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan och/eller i beställningsformuläret.

Förskottsbetalning

Prenumerationssystemet bygger på att avgiften för prenumerationer betalas i förskott. Återbetalning medges ej när prenumerationen sägs upp i förtid. (Undantaget vid dödsfall, då återbetalning sker av innestående belopp minus en administrativ avgift om 49 kr).

Denna sektion av köpvillkoren gäller leverans av magasin.

Adressändringar

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Permanent adressändring är gratis.

Leverans av magasin

Out of Time Magazine strävar efter att tidningen ska distribueras till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utlovas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Tidningens ekonomiska ansvar begränsas till av dig anmälda uteblivna exemplar och till prenumerationspriset för dessa, vilket innebär att prenumerationen efter anmälan förlängs med motsvarande antal dagar.

Reservation

Vid postdistribution kan Out of Time Magazine tyvärr ej påverka postens utkörningstider.

Leverans till utlandet

Leverans till utlandet kan endast beställas efter överenskommelse med Out of Times Kundtjänst. Vid leverans till utlandet tar frakten längre tid, Out of Time Magazine frånskriver sig ansvar för utlandsförsändelser efter att vi lämnat in magasinet till posten. Kontakta vår kundtjänst om magasinet inte har kommit inom en månad efter release i Sverige.

Ångerrätt

14dagar från köptillfälle.